Μόντρεαλ: Διευθυντή Λογιστηρίου ζητά η Ελληνική Κοινότητα

greekpost.ca - τα νέα όπως είναι.

Ζητείται Διευθυντής Λογιστηρίου

O κάτοχος της θέσης αυτής, που θα δίνει αναφορά στον Εκτελεστικό Διευθυντή, θα είναι υπεύθυνος για ολόκληρο τον Λογιστικό κύκλο.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν αλλά και δεν περιορίζονται στις καθημερινές εργασίες του Λογιστηρίου, διεύθυνση, προαγωγή και επίβλεψη των υπαλλήλων του Λογιστηρίου, εξασφάλιση έγκαιρων και σωστών οικονομικών απολογισμών, επανεξέταση και διευθέτηση των λογιστικών βιβλίων, συντονισμό των ετήσιων λογιστικών ελέγχων, συνεργίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες σε επιμέρους και σε όλα τα ζητήματα, προετοιμασία και παρουσίαση αναλυτικών μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων, συμμετοχή στην σύνταξη και ανάλυση ετήσιων Προϋπολογισμών και τακτικών προβλέψεων ρευστότητας καθώς και άλλα καθήκοντα που θα ανατίθενται από Εκτελεστικό Διευθυντή.

Την πλήρη προκήρυξη μπορείτε να διαβάσετε στα αγγλικά στην ιστοσελίδα http://www.hcgm.org

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους/τις υποψήφιους που θα επιλεχθούν για συνέντευξη. Η ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών